Original Title: Correlation between airborne pollen incidence, skin prick tests and serum immunoglobulins in allergic people in Cracow, Poland
Translation: Zależność pomiędzy występowaniem pyłku w powietrzu, punktowym testem skórnym i immunoglobulinami w surowicy u alergików w Krakowie, Polska

 

Autors: Obtulowicz K, Szczepanek K, Radwan J, Grzywacz M, Adamus K, Szczeklik A
Source: Grana 1991, 30, 136-141
Type of publication: Journal article
ISSN/ISBN: ISSN 0017-3134
Language: English

 

Key words: pollen allergy, skin prick test, immunoglobulins.
Słowa kluczowe: alergia pylkowa, punktowy test skórny, immunoglobuliny

 

Address: Instytut Botaniki UJ, ul. Lubicz 46, 31-512 Kraków, Poland

 

Abstract: Fifty patients suffering from pollen allergy were observed during the period 1988-1989. At the same time airborne pollen content was examined using volumetric and gravimetric sampling methods. The mean daily symptom scores and percentages of patients with symptoms of allergy during the pollen season correlated positively with the airborne pollen content of wild Gramineae and Cerealia (Secale cereale). Skin prick test results and elevated levels of specific serum IgE confirmed the presence of allergy to these taxa in the patients observed. Allergy to tree pollen and herb pollen was confirmed in only 3 cases. Elevated levels of specific serum IgE for Dactylis glomerata, Phleum pratense and Secale cereale appeared in 70-80% of patients. Specific serum IgE levels correlated more with skin prick reactions (especially with late phase reactions) than with total serum IgE levels. Airborne pollen concentrations evaluated by volumetric sampling (Burkard trap) and by a gravimetric method differ in so many details, that their results are not comparable. However, both methods provide largely similar information about the presence of airborne pollen.
Streszczenie: W okresie 1988-1989 przeprowadzono obserwacje pięćdziesięciu pacjentów cierpiących na alergie pyłkową. W tym samym czasie zbadano zawartość pyłku w powietrzu przy użyciu metody wolumetrycznej i grawimetrycznej. Zapisy średnich dziennych objawów i udział procentowy pacjentów z objawami alergii podczas sezonu pylenia były związane z zawartością pyłku dzikich traw i zbóż (Secale cereale) w powietrzu. Wyniki punktowego testu skórnego i podwyższone poziomy serum IgE potwierdzają istnienie alergii na te toksony u badanych pacjentów. Tylko w trzech przypadkach potwierdzono występowanie alergii na pyłek drzew i roślin zielnych. Podwyższone poziomy specyficznego serum IgE dla Dactylis glomerata, Phleum pratense i Secale cereale występują u 70-80% pacjentów. Poziomy specyficznego serum IgE są bardziej zgodne z punktowym testem skórnym (szczególnie z późniejszą faza reakcji) niż ogólnym poziomem immunoglobulin w surowicy. Stężenia pyłku oblicza metoda wolumetryczna przy użyciu aparatu Burkarda i metoda grawimetryczna różnią się w wielu punktach i rezultaty nie mogą być porównywane. Jednak obydwie metody dostarczają podobnych informacji o obecności pyłku w powietrzu.

Powrót do: Strony głównej