Original Title: Air pollution and threshold exposure concentration of allergenic pollen grains
Translation: Progowe stężenie pyłku roślin niezbędne do wywołania objawów uczuleniowych a zanieczyszczenie środowiska

 

Autors: Rapiejko P, Szurogajlo A, Zawisza E, Jurkiewicz D, Samolinski B, Szamborski R

 

Source: Spiewak R. (ed): Pollens and Pollinosis: Current Problems. Institute of Agricultural Medicine, Lublin, Poland 1995, 66
Type of publication: Congress paper
ISSN/ISBN: ISBN 83-70-90-022-4
Language: English

 

Key words: pollen, pollen count, air pollution
Słowa kluczowe: pyłek roślin, stężenie pyłku, zanieczyszczenie powietrza

 

Address: Piotr Rapiejko, Allergen Research Center, ul. Marymoncka 125/150, 01-946 Warszawa, Poland

 

Abstract: The aim of the study was to assess the influence of air pollution on the ammount of grass pollen grains required to initiate symptoms in patients with seasonal allergic rhinitis and conjunctivitis. The group of 36 subjects, allergic to grass pollen, aged 19-36,took part in the study. All of the patients represented similar level of hypersensitivity. At the beginning of the pollen season of 1994 the study was carried out in Warsaw. A threshold exposure concentration of grass pollen was assessed in all indiviuduals. The mean daily concentration of 44 grains per 1 cubic meter of air provoked allergic symptoms in all patients. In 50 per cent of them symptoms were initiated when the concentration of pollen grains reached the level of 35 grains per 1 cubic meter. In 1995 the group of 36 was divided into two subgroups. Subgroup I (25 subjects) stayed in Warsaw at the begining of the pollen season, while subgroup II (11 subjects) spent that time at the sailing camp at Nidzkie Lake (Great Mazurian Lakes Country). A threshold exposure concentration was assessed in both subgroups. In subgroup I (Warsaw) symptoms were initiated when the mean daily concentration of pollen grains reached the level of 53 grains per 1 cubic meter. In 50 per cent of subjects from subgroup I symptoms were initiated even earlier - at the level of 41 grains per 1 cubic meter. In subgroup II (Mazurian Lakes) a threshold exposure concentration was 71 pollen grains per 1 cubic meter, while 50 per cent of subgroup II subject developed symptoms at the level of 62 grains per 1 cubic meter. The differences in the ammount of pollen grains required to provoke allergic symptopms may result from air pollution. Air pollution has a negative impact on mucous membranae of respiratory tract and conjunctivia.
Streszczenie: Celem badań była ocena minimalnego stężenia pyłku traw niezbędnego do wywołania objawów chorobowych u osób z alergicznym nieżytem nosa i spojówek wywołanym uczuleniem na pyłek traw w zależności od chemicznego zanieczyszczenia powietrza. Badania przeprowadzono w grupie 36 osób w wieku 19-36 lat (śr. 24) leczonych od conajmniej 3 lat z powodu alergicznego nieżytu nosa i spojówek wywołanego uczuleniem na pyłek traw. Wszystkie osoby reperezentowały podobny stopień nadwrażliwości (objawy kliniczne, prick test +++ lub więcej). W sezonie 1994r w Warszawie dla wszystkich badanych oznaczono progowe stężenia pyłku traw niezbędne do wywołania pierwszych objawów chorobowych w postaci wodnistego kataru, blokady nosa i/lub zapalenia spojówek. Po osiągnięciu średniego dobowego stężenia 44 ziaren pyłku traw w 1 m3 objawy uczuleniowe wystąpiły u wszystkich badanych. U 50% badanych objawy wystąpiły przy stężeniu 35 z/m3. W 1995r Ci sami chorzy zostali podzieleni na 2 grupy. Grupa I (25 osób) przebywała w sezonie pylenia w Warszawie a grupa II (11 osób) przebywała w tym czasie na obozie żeglarskim nad Jeziorem Nidzkim (Mazury). W grupie I (Warszawa) objawy wystąpiły u wszystkich badanych po wystąpieniu średniego dobowego stężenia pyłku traw - 53 ziaren pyłku traw w 1 m3 powietrza. U 50% badanych objawy wystąpiły po osiągnięciu stężenia 41 z/m3. W grupie II (Mazury) do wywołania objawów chorobowych u wszystkich badanych niezbędne było stężenie 71 ziaren pyłku traw w 1 m3 powietrza a u 50% badanych objawy wystąpiły po osiągnięciu stężenia 62 z/m3. Znaczne różnice w progowym stężeniu pyłku traw niezbędnym do wywołania objawów uczuleniowych autorzy tłumaczą różnicami w zanieczyszczeniu powietrza tlenkami azotu i siarki wpływającymi niekorzystnie na błonę śluzową dróg oddechowych i spojówki osób badanych.

Powrót do: Strony głównej